Бързо променящите се условия за правене на бизнес усложняват непрекъснато средата, в която съществуват компаниите. За да се задържат на пазара, те трябва да са гъвкави и адаптивни, да предвиждат промените и да ги превръщат в свои конкурентни предимства. Това пък повишава неимоверно изискванията към така наречения човешки капитал. Все повече той се превръща в гаранция за просперитета на бизнес организациите. В същото време застаряването на населението в развитите страни прави все по-трудно намирането на добре подготвени служители с иновативно  мислене, талант да генерират идеи, да взимат решения и да ги изпълняват.

А дори когато те вече работят за вас, възниква необходимостта от непрекъснатото им развитие и усъвършенстване, от полагане на сериозни усилия за задържането им. Като резултат – обучението на персонала на всички нива придобива решаващо значение за успеха на бизнеса ви. Въпросът е, че само по себе си обучението не е панацея. Резултатността му е зависима от редица фактори и ако не ги отчитате, вложените средства вместо печеливша инвестиция, се оказват неоправдан разход.

 

Корпоративно обучениеКога обучението се превръща в инвестиция

На първо място е необходимо да уточните какви са целите на конкретното обучение. Какви слабости искате да елиминирате и как ще се промени ситуацията след него – служителите ще станат по-продуктивни, търговците ще вдигнат обемите, отделите ще си взаимодействат по-добре, клиентите ще останат по-доволни и т. н.

На тази база планирайте тематиката и определете кои служители да бъдат обучавани. Потърсете помощта на специалисти, обсъдете и изберете най-подходящите методи за постигане на целите.

Обмислете как ще осигурите условия за приложение на новите знания и умения. Планирайте също как и след колко време ще проконтролирате решаването на проблемите, заради които организирахте обучението. Това ще подскаже налага ли се надграждане на вече наученото.

Когато искате да подготвите екипа за предстоящите промени, нека обучението да приключи поне месец преди настъпването им. Така ще позволите на хората да посрещнат новите изисквания с готовност и да се съсредоточат върху тях от първия миг. Ако изпратите служители на обучение, когато промените вече са факт и на екипа му е достатъчно трудно, допълнително ще усложните нещата.

 

Основни видове обучения според съдържанието си

Въвеждащото обучение цели по-безболезнено вписване на новите служители в новата за тях среда. В компании, където то отсъства, текучеството през първата 12 месеца е в пъти по-голямо.

Всяка промяна в продуктовото портфолио изисква съответната подготовка на работещите. Те трябва да се запознаят подробно с характеристиките и предимствата на новия продукт (услуга), с достойнствата и слабостите му спрямо сходни продукти на конкурентите.

Професионалната подготовка, получена в учебното заведение, обикновено е пределно обща. Една и съща професия в различните компании е с различна специфика. За да имате точно необходимите ви специалисти, осигурете им възможност за специализация. Тук се набляга и на търговските умения на служителите, които са изключително важни за всяка една компания.

обученияОбученията за подобряването на така наречените меки умения също е много популярно. Те включват комуникативност, работа в екип, организираност и системност, способност за определяне на приоритети, дигитални умения, владеене на езици и др. Меките умения подобряват общото качество на персонала, а то повишава успешността на организацията.

Част от обученията могат да се провеждат в самата фирма – примерно – въвеждащото, продуктовото, това за специалните професионални умения.

Други са външни за фирмата и са насочени най-често към получаване на определени сертификати. Такива са обученията за развитие на меките умения. Примерно качествената езикова подготовка осигурява сериозни конкурентни предимства на служителя и съответно на екипа.

 

Важно е в какъв бюджет трябва да се вместите. Но при разумно планирано обучение и следобучителен период възвръщаемостта се очаква да е в пъти по-висока от инвестицията. Затова смятайте добре!