ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТ https://eventplus.bg/

Използваните в текста на настоящите Общи условия термини имат следното значение:

 • Платформатае обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес eventplus.bg;
 • Търговец е всяко физическо или юридическо лице, което продава и предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.
 • Доставчик е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик, или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.
 • Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя, или преправя стока с оглед пускането й на пазара, както и физическо или юридическо лице, което се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата, или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
 • Потребител е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договора действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
 • Профил е обособена част от платформата, която съдържа информация за регистриран потребител/ползвател, производител, доставчик или търговец и за предоставяни от него стоки или услуги.
 • Обява  е публикуване на текст от потребител/ползвател, производител, доставчик и търговец на конкретни стоки, услуги или обекти, които произвежда, продава или предлага, с цел отдаване под наем или продажба на трети лица при определени от него условия.
 • Абонаментен план е такса, която потребители/ползватели, производители, доставчици и търговци заплащат за използването на платформата, чрез която представя предлаганите от тях стоки, услуги или обекти. Тарифите им са според ползваните услуги и периода за ползването им и същите са описани подробно в раздел „АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ“ на сайта.
 • Посетители са всички регистрирани или нерегистрирани потребители/ползватели, производители, доставчици и търговци на сайта, които взаимодействат с платформата  eventplus.bg.

 

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Търговско дружество с наименование „Ивент Плюс БГ“ ЕООД, с ЕИК 204208926, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Станишев“ № 81 – собственик на платформата www.eventplus.bg от  една страна като ТЪРГОВЕЦ и от друга страна ПОТРЕБИТЕЛ/ПОЛЗВАТЕЛ НА УСЛУГИ, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ДОСТАВЧИК и ТЪРГОВЕЦ – данните му се отразяват в договора за предоставяне на услуги, наричан по –долу – договора.

Чл. 2.(1) Уеб сайтът  www.eventplus.bg представлява платформа, която предоставя автоматизирано търсене на информация, съхранява чужда информация /хостинг/ и осъществява електронни препратки към чужда информация /линкинг/. Предоставяните от дружеството услуги са насочени към улесняване свързването на потребителите/ползвателите,  производителите, доставчиците и търговците на стоки и услуги с други потребители/ползватели,  производители, доставчици и търговци, както и към популяризирането и разпространяването на информация за предлаганите от тях стоки, услуги, обекти с цел отдаването им под наем или продажба при осъществяване на професионалната или търговската им дейност, но и за задоволяване на собствени потребности. Посредством ползването на интернет сайта www.eventplus.bg  се улеснява процесът по организиране на събития от различен характер, като провеждане на обучения, семинари, конференции, както и откриването на помещения за тяхното провеждане, тренировъчни зали, зали за тържества; техническо и презентационно оборудване; кетъринг, декорация, фото и видео услуги, водещи на събития и други. Сайтът дава възможност за публикуване на новини, информация за предстоящи събития и др. рекламни форми с цел популяризирането на събития и бързо и лесно откриване на необходимите за организирането и провеждането им стоки, услуги и помещения. От една страна ползването на сайта дава възможност на потребители/ползватели, доставчици, производители и търговци възможност да достигнат по пряк път до своите реални и потенциални клиенти, а от друга на голямата аудитория – бързо и лесно да открият онова, от което имат нужда. Всичко това става възможно с регистрацията на профил на интернет сайта, чрез който се осигурява възможност на потребителя/ползвателя, производителя, доставчика или търговеца да създаде свое собствено пространство, чрез което да представи стоките, услугите, себе си или бизнеса си пред голяма аудитория потребители/ползватели, производители, доставчици и търговци.

(2) Платформата предлага  и допълнителни платени форми за реклама като публикуване на Топ оферти, публикуване на статии  в блога към сайта или реклама чрез имейл маркетинг до таргетирана аудитория.

(3) Дружеството предоставя изброените услуги след заплащане от потребителя/ползвателя, производителя, доставчика и търговеца на посочените в раздел „АБОНАМЕНТИ ЗА РЕКЛАМА“ суми за ползването им. Цените са крайни по смисъла на чл.113, ал. 9 от ЗЗДС.

Чл. 3. Договорът влиза в сила в момента, в който „Ивент Плюс БГ“ ЕООД получи плащане на уговорената в него цена.

Чл. 4. „Ивент Плюс БГ“ ЕООД е длъжен да активира профила и да предостави възможност на потребителя/ползвателя, производителя, доставчика и търговеца на заплатената услуга да се възползва от нея, за срока по договора при спазване на настоящите Общи условия.  

Чл. 5. Съдържанието на интернет сайта е достъпно на територията на Република България и извън нея, в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия.

II ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) Всеки, който ползва платформата заплаща такса, която се определя в зависимост от ползваните услуги и от времевия период, в който ще се ползват.

(2) За различните услуги и периоди са съставени абонаметни планове, които са на база конкретна услуга и съответно период на ползването й.

(3) Всеки потребител/ползвател, производител, доставчик и търговец може да избере и допълнителни платени форми за реклама като публикуване на топ оферти в платформата, публикуване на статии или реклама чрез имейл маркетинг до таргетирана аудитория.

(4) Абонаментните планове, допълнителните форми за реклама и цените им са описани подробно в раздел АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ на платформата.

III ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. (1) Всеки потребител/ползвател, производител, доставчик и търговец е длъжен да направи заявка за регистрация с потребителско име и парола, за да създаде профил, като за валидна заявка за регистрация се счита тази, която е потвърдена от администратор, чрез изпращане на електронно съобщение на посочен от регистриращия се адрес на електронна поща.

(2) Валидна заявка по предходната алинея е всяка заявка, която съдържа всички необходими данни, съгласно електронната форма, до която „Ивент Плюс БГ“ ЕООД предоставя достъп в платформата си, предназначена за тази цел и данните са коректно въведени.

(3) С изпращането на валидна заявка за регистрация, потребителят/ползвателят, производителят, доставчикът и търговецът се съгласява „Ивент Плюс БГ“ ЕООД да използва следните технически средства за връзка с него:

 • електронна поща;
 • телефон.

(4) Регистрацията дава възможност за създаване на профил, достъпът до който се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.

(5) Потребителят/ползвателят, производителят, доставчикът и търговецът представя в профила си своите стоки, услуги или помещения. В него той качва галерия от снимки, при необходимост въвежда техническо описание, публикува видео материали, линкове към собствени страници в социалните мрежи, визуализация по местоположение чрез google maps, форма за контакт и директна форма за изпращане на запитвания.

Чл. 8.(1) След публикуване на обява в определена категория и преди да я изпрати за одобрение от администратор, потребителят/ползвателят, производителят, доставчикът и търговецът може да направи преглед на публикацията си.

(2) След публикация потребителят/ползвателят, производителят, доставчикът и търговецът получава собствен описателен линк, който може да се ползва за различни маркетинг цели.

Чл. 9. Всеки, който има профил в платформата, има право на неограничен достъп до него и може по всяко време да премахва, допълва и изменя информацията, която е публикувал.

 Чл. 10. „Ивент Плюс БГ“ ЕООД като собственик на платформата се задължава:

(1) Да предоставя на потребителя/ползвателя, производителя, доставчика и търговеца услугата по сключения помежду им договор, за срока по договора, като в случай че изпадне в невъзможност по независещи от него причини, „Ивент Плюс БГ“ ЕООД не носи отговорност и не дължи неустойка.

(2) Да предостави на подходящо място в платформата информация относно предлаганите от него промоции, като задължително посочва:

 • Групата услуги, за които е валидна промоцията;
 • Условията, при които се извършва промоцията;
 • Срока на промоцията.

Чл. 11.(1)  В 14-дневен срок от сключване на договора потребителят може да се откаже от него без да посочва причини, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на направените допълнителни разходите по доставка на документи, свързани със сключване на договора.

(2) За да упражни правото си на отказ, потребителят/ползвателят е необходимо да заяви това недвусмислено, като изпрати съобщение до „Ивент Плюс БГ“ ЕООД за упражняване на правото си на отказ преди изтичане на 14 – дневния срок.

(3)  Когато потребителят/ползвателят иска предоставянето на услугите да започне преди изтичането на срока за упражняване правото на отказ, същия е длъжен да направи изрично искане за това. В този случай, ако упражни правото си на отказ, след като е направил искане за предоставяне на услугата преди изтичане на срока за отказ, потребителят/ползвателят е длъжен да заплати пропорционалната сума на това, което му предоставено, до момента, в който е уведомил „Ивент Плюс БГ“ ЕООД за упражняване на правото си на отказ. Пропорционалната сума, която потребителят/ползвателят трябва да заплати, се изчислява въз основа на крайната цена уговорена в договора.

Чл. 12. (1) С приемането на настоящите Общи условия, потребителят/ ползвателят, производителят, доставчикът или търговецът се съгласява да получава търговски съобщения с цел „Ивент Плюс БГ“ ЕООД да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да иска информация по най-различни въпроси, свързани с рекламните кампании, да провежда анкети и други.

(2)  Потребителят/ползвателят, производителят, доставчикът и търговецът имат право да се откажат от получаването на търговски съобщения чрез отписване от списъка на получателите.

Чл. 13. Съгласно настоящите Общи условия потребителят/ползвателят, производителят, доставчикът или търговецът има следните задължения:

 • да попълва коректно и вярно електронната форма на своите профили и представени продукти и услуги като подава точни, ясни и възможно най-детайлни данни относно своето представяне;
 • да не извършва злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на Платформата като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK, MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение съгласно българското законодателство;
 • да не публикува, изпраща и предава каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, дескриминационно, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно, некоректно съдържание или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона. 
 • да не създава два еднакви профила. 

„Ивент Плюс БГ“ ЕООД не носи отговорност за неточно или подвеждащо съдържание попълнено от потребител/ползвател на услугата.

Чл. 14. С приемането на настоящите Общи условия потребителят/ползвателят, производителят, доставчикът или търговецът декларира:

 • че е дееспособно физическо лице или представител на регистрирано по съответния ред юридическо лице;
 • че като търговец не е обявен в несъстоятелност, не е в открито производство по несъстоятелност, както и че не е в производство по ликвидация;
 • че разполагат с всички необходими лицензи и документи, в случай че в българското законодателство е предвиден разрешителен, регистрационен или уведомителен режим, относно извършаваните от него дейности;
 • че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху публикуваните от него материали, които представляват обекти на интелектуална собственост по смисъла на ЗАПСП;
 • че е съгласен посетителите на уеб сайта да публикуват в профила му положителна, отрицателна или неутрална оценка за извършената от него услуга.

Чл. 15. При предоставяне на своите услуги „Ивент Плюс БГ“ ЕООД има следните права:

 • да извършва промени в настоящите Общи условия, в случай че ситуацията на пазара на този вид услуги се промени и стойността на предлаганите от него услуги се повиши и цените на същите трябва да се актуализират или ако в следствие на подобряване на услугата чрез модернизирането й и привеждането й в съответствие с новите технологии и постижения в областта, към характеристиките на същата следва да бъдат добавени други възможности и да бъде определена еквивалентната им стойност към съответния момент, като в 7-дневен срок от промяна на Общите условия уведоми за настъпването на това обстоятелство потребителя/ползвателя, производителя, доставчика или търговеца на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Когато същият не е съгласен с измененията в Общите условия, той може да се откаже от договора, без да посочва причини и без да дължи обезщетение или неустойка или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. В случай че се откаже от договора, потребителят/ползвателят, производителят, доставчикът или търговецът е длъжен да изпрати в едномосечен срок писмено уведомление до „Ивент Плюс БГ“ ЕООД, с което да го извести за решението си. Ако потребителят/ползвателят, производителят, доставчикът или търговецът не изпрати уведомление до „Ивент Плюс БГ“ ЕООД, ще се счита обвързван от  новите Общите условия;
 • да променя характеристиките на предоставяните от него услуги, когато в следствие на навлизането на нови технологии, се откриват нови възможности в сектора на предлаганите услуги и същите следва да се обновят/осъвременят, като се приведат в съответствие с новите технологии и постижения в областта, с цел подобряване на услугата за задоволяване на нарастналите потребности на потребителите и с цел „Ивент Плюс БГ“ ЕООД да е конкурентноспособен като предоставя качествени услуги;
 • да поставя електронни препратки към други интернет страници, както и всякакви рекламни материали – банери, видеоклипове и други. С приемането на настоящите общи условия потребителят/ползвателят, производителят, доставчикът или търговецът на интернет страницата се съгласява на вниманието му да бъдат представяни подобни рекламни материали и препратки към други интернет страници;
 • да преустановява без предизвестие достъпа до профила, да премахва съдържанието му и да изтрие профила, в случай че същият е противоправен и е узнал или е бил уведомен от компетентен държавен орган за противоправния характер на информацията или дейността на съответния потребител/ползвател, производител, доставчик и търговец, публикувал информацията, както и при наличието на други сериозни основания като публикуването на материали,  които биха навредили на имиджа на Платформата или на използващите услугите  й потребители/ползватели, производители, доставчици и търговци, включително да премахне от профила оценка нарушаваща добрите нрави и морала, направена от посетител за извършена от потребител/ползвател, производител, доставчик и търговец услуга.

Чл. 16. Всички компоненти от съдържанието на Платформата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др. представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Ивент Плюс БГ“ ЕООД, а тези които са публикувани от потребители/ползватели, производители, доставчици и търговци, съответно на онзи, който ги е публикувал.

Чл. 17. (1) „Ивент Плюс БГ“ ЕООД   е администратор на лични данни, регистриран по ЗЗЛД и гарантира неприкосновеността на информацията предоставяна от регистриралите профил на платформата.

(2) „Ивент Плюс БГ“ ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Разкриването на лични данни е възможно при спазване на нормативно установения ред за това.

(4)  С приемането на настоящите Общи условия, създаващите профил на платформата дават безсрочното си, изрично, безусловно съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Ивент Плюс БГ“ ЕООД за целите на сключения между тях договор или за други позволени цели.

IV ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) С изтичането на уговорения в договора срок за ползване на услугата.

(2) В 14- дневен срок от сключване на договора в случаите по чл. 11 от Общите условия;

V  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19.(1).  Настоящите общи условия уреждат отношенията между потребители/ползватели, производители, доставчици и търговци, имащи профил в www.eventplus.bg, възникнали във връзка със създаването на профила и предоставянето от „Ивент Плюс БГ“ ЕООД, чрез собствената си платформата www.eventplus.bg, на услуги свързани с приемане, съхраняване, предоставяне и предаване на информация от потребители/ползватели, производители, доставчици и търговци.

(2) Договорите, които се сключват с  потребители/ползватели, производители, доставчици и търговци, имащи профил в www.eventplus.bg и посетители на сайта, тоест други потребители/ползватели, производители, доставчици и търговци, са предмет на отделен договор помежду им като „Ивент Плюс БГ“ ЕООД не е страна по този договор и не носи отговорност за неговото частично или пълно неизпълнение, забавено или лошо изпълнение, както и за евентуално настъпили вреди за някоя от страните или за трети лица по повод неговото изпълнение.

Чл. 20. Всички евентуални спорове между страните ще се решават по доброволен път, в духа на разбирателството, чрез взаимни отсъпки. В случай че спорът не може да бъде уреден доброволно, страните ще сезират компетентния за това съд в Република България.

Чл. 21. За всички неуредени с настоящите Общи услови случаи се прилага действащото към момента законодателство в Република България.

Чл. 22. Със създаването на профил в www.eventplus.bg Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите общи условия и с правила за ползване на платформата. При несъгласие с тях, регистрация не може да бъде извършена.