Как да открием мястото за фирменото събитие?

Дългогодишно заетите в  туристическия отрасъл знаят, че на пазара функционират т. нар. професинални организатори на конференции, които, в търсене на качество и удобства за техните клиенти, всъщност разполагат с голям обем надеждна и актуална информация за хотелите и дестинациите.

 

статистикаЧесто обаче компаниите излъчват свои служители, възлагайки им нелеката задача да организират предстоящото фирмено събитие. Този процес е излючително времеемък поради необходимостта от извършване на проучвателни, организационни, оперативни, финансово-регулативни и други видове дейности. Излъчените служители трудно успяват да обърнат внимание на всички детайли, още по-малко да се концентрират върху нужния за фирмата краен резултат от проявата.  Нарочно инициирано проучване сред 59 компании, които редовно организират конферентни събития за своите компании, сочи, че на 44% от служителите, наред с основните им задължения във фирмата, се възлага и организирането на мероприятие. Това е солидна предпоставка за допускането на множество пропуски от всякакъв характер. Днес фирмените прояви са не просто забавление за служителите, а важни корпоративни инструменти за постигане на цели.

 

Успешното събитие е добре организираното събитие, добре организираното събитие изисква взимане на поредица от информирани решения, информираните решения са възможни на база дългогодишен опит и познания, дългогодишните опит и познания са основата на професионализма в организацията на събития.

Има обаче още нещо, характерно за тях – ролята им на партньори в търсене на по-висок икономически ефект от нишовия конферентен туризъм, е от съществена важност не само за частния, но и за публичния сектор в дестинацията.  За тази цел следва да се търси популяризиране посредством детайлизирана информация, да се представят възможностите и непознатите все още страни на туристическото място за провеждане на събития.

 

Професионални организатори на събития

 

В настоящата статия се използват данни, базирани на целенасочено академично  проучване.

 

Хотелиерството във Велико Търново

Хотелиерският сектор във Велико Търново винаги  е намирал своя стратегическа позиция в стопанския живот на града. Корените му датират още в годините след Освобождението, когато той има нужда от модернизиране, а хановете трябва да се заменят с хотели. Това се налага в следствие развитието му като важен административен център и столица на парламентарния живот в България. Нараства броят на държавно-политическите събития, а с това и нуждата от удобства за престой. За първите предприемачи, заели се с нелеката задача да подсигурят качествено и надеждно пребиваване на гости от всякакъв ранг, е характерно придобиването на капитали, натрупани предимно чрез работа в чужбина. Впечатленията, опита и тогавашните познания за тази специфична дейност също са „внесени”  от западния свят.[1] Впечатляващо е старанието, предприемчивия дух и желанието на тогавашните хотелиери да предлагат услуги, които не отстъпват по качество на тези в развитите държави.

 

Събития във Велико ТърновоДнес, според последно изнесени данни на НСИ Северен централен район е на последно място по обем на инвестициите в нефинансови предприятия, а Велико Търново отстъпва по този критерий на градове като Габрово, Разград, Търговище, и др. Данните са обобщени за всички сектори на икономиката, но и с просто око може да се установи липсата на каквито и да било външни инвестиционни намерения в сферата на хотелиерството в града. За местните предприемачи в бранша,  може да се каже, че оперират на туристическия пазар, следвайки собствено ноу-хау за това как трябва да изглежда предлагания продукт. Лесно би могло да се забележи високото ниво на присъствие на служители от всякакъв ранг в оперативната дейност на обектите, а тактически и още повече стратегически обосновани подходи към бизнеса са трудно доловими. Успехът на предлагането се уповава в много голяма степен на вече изградените материални дадености на хотелите, за сметка на инвестициите в нивата на компетентност на служителите. Ръководителите в екипите са прекомерно ангажирани с рутинни дейности и трудно намират мотивация за поглед отвъд собствената си практика. Занижен е интересът им към иницииране на процеси с изследователски характер, обезпечаващи ги с необходима информация за гостите на управляваните от тях обекти. Ниско проучени остават ключови тенденции в световното хотелиерство, данните за които са напълно достъпни на страниците на специализирани международни издания. Така, вече изследвани и приложени в световната практика модели и решения остават по-скоро догадки и предположения за местния бизнес. Опити за стандартизиране на вътрешния работен процес трудно биха могли да се забележат.

Правим този обзор с леко горчив привкус, в желанието ни той да маркира основни насоки за усъвършенстване на предлагания хотелиерски продукт в дестинацията. Спираме, обаче дотук, защото тази статия няма за цел да покаже как не трябва да се прави хотелиерство, а как въпреки всичко хотелиерство се прави. И най-вероятно ще продължи да се прави…

Безспорно ключово предимство на града е удобната му локация в центъра на страната. Този факт не остава незабелязан от фирмите и организаторите. Скрити от погледа на потребителя обаче са някои ключови характеристики на туристическото място, които биха го определили като доста интересна конферентна дестинация, притежаваща всички необходими характеристики да се превърне в разпознаваемата дестинация за събития.

 

Към част втора: Защо да изберем Велико Търново? Дестинацията в цифри и факти

 

Материала е подготвен като част от специализираното издание Events Guide (сборник с информационни материали в помощ на организаторите на събития)

 

Автор: Надежда Костадинова

преподавател в катедра „Туризъм“
при Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

[1] Митова-Ганева, К. Споменъ за Търново. Страници от следосвобожденската история на града, Велико Търново: Фабер, 2009, сс 10-40