ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ  https://eventplus.bg/

 

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. /1/ Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Ивент Плюс БГ“ ЕООД /наричано по-долу за краткост „Доставчик“/ и посетителите /наричани по-долу „Потребители“/ на плaтфopмaта, дocтъпнa нa aдpec в Интepнeт https://eventplus.bg/, наричана по-долу „Платформа“.

 

/2/ Тези общи условия представляват правно споразумение със задължителна, обвързваща сила между Доставчика и Ползвателите във връзка с услугите, предлагани чрез сайта https://eventplus.bg/.

 

/3/ С отварянето и посещаването на този уебсайт, отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него и с всяко действие, с което осъществявате достъп, сърфиране в него или използването му по какъвто и да е начин Вие декларирате, че сте запознат със съдържанието на настоящите общи условия и Политиката за защита на лични данни и Политика за бисквитки, съгласявате се с тях и приемете, че безусловно ще ги спазвате. Ако не ги приемете Вие нямате право на достъп или на използване, по какъвто и да е начин, на този уебсайт, както и услугите предлагани чрез него.

 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация за доставчика:

 1. Наименование на Доставчика: „Ивент Плюс БГ“ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Христо Станишев No 81
 3. Данни за кореспонденция: гр. София, еmail: info@eventplus.bg ,Тел.+359 878 533 233
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК: 204208926
 5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,

тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24  факс: 02 / 988 42 18  гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 

ДЕФИНИЦИИ

 

Чл. 3.  По смисъла на настоящите общи условия термините имат следното значение:

“Уебсайт” – обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTP5 или друг  стандартизиран протокол и съдържащо файлове, прогами , звук, картина, изображения и други материали и ресурси с електронен адрес https://eventplus.bg/

 

„Платформата“ е обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес https://eventplus.bg/

 

Доставчик“,Ние“ и „Наш“ –„Ивент Плюс БГ“ ЕООД, ЕИК: 204208926, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Христо Станишев No 81, представлявано от Ралица Маринова Вълкова – Иванова, еmail: rivanova@eventplus.bg  ,Тел.+359 878 533 233, https://eventplus.bg/

 

ДОСТАВЧИКЪТ е агенция, която е собственик на платформата www.eventplus.bg, която предоставя автоматизирано търсене на информация, съхранява чужда информация /хостинг/ и осъществява електронни препратки към чужда информация /линкинг/. С ползването на платформата се улеснява процесът по организиране на събития от различен характер, като провеждане на обучения, семинари, конференции, както и откриването на помещения за тяхното провеждане, тренировъчни зали, зали за тържества; техническо и презентационно оборудване; кетъринг, декорация, фото и видео услуги, водещи на събития и други.

 

“Ползвател”– е всяко физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на трети лица чрез платформата, създава свой собствен профил  на платформата или  или сключва договор с потребител/посетител на сайта, с Вас/ като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка, предоставен му е достъп до профила от ползвателя или оторизирано от него лице и т.н.

 

„Злоумишлени действия“ – всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Уебсайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне“ или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

 

„Профил“ е обособена част от платформата, която съдържа информация за регистриран ползвател/търговец и за предоставяни от него стоки или услуги.

 

  „Обява“ е публикуване на текст от ползвател/търговец на конкретни услуги na трети лица при определени от него условия.

 

„Абонаментен план“, “възнаграждение“, „абонамент“ е такса, която потребители/ползватели, производители и търговци заплащат за използването на платформата, чрез която представя предлаганите от тях стоки, услуги или обекти. Тарифите им са според ползваните услуги и периода за ползването им и същите са описани подробно в раздел „АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ“ на сайта.

 

„Посетител“, „потребител“ или „вие“ – са всички регистрирани и нерегистрирани потребители/ползватели на сайта, които взаимодействат с платформата.

 

 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УЕБСАЙТА. ФУНКЦИИ.

 

Чл. 4 Уебсайтът е създаден от „Ивент Плюс БГ“ ЕООД с цел да Ви предоставя актуална информация за агенцията, рекламните услуги, които ние предлагаме, информация за проектите и дейностите, които ние сме създали или в които участваме, новини за предстоящи събития, организирани от нас или от нашите партньори, както и статии относно сферата на PR, маркетинга и рекламата. Уеб сайтът  www.eventplus.bg представлява платформа, която предоставя автоматизирано търсене на информация, съхранява чужда информация /хостинг/ и осъществява електронни препратки към чужда информация /линкинг/. Предоставяните от дружеството услуги са насочени към улесняване свързването на потребителите/ползвателите,  производителите, доставчиците и търговците на стоки и услуги с други потребители/ползватели,  производители и търговци, както и към популяризирането и разпространяването на информация за предлаганите от тях стоки, услуги, обекти с цел отдаването им под наем или продажба при осъществяване на професионалната или търговската им дейност, но и за задоволяване на собствени потребности. Посредством ползването на интернет сайта www.eventplus.bg  се улеснява процесът по организиране на събития от различен характер, като провеждане на обучения, семинари, конференции, както и откриването на помещения за тяхното провеждане, тренировъчни зали, зали за тържества; техническо и презентационно оборудване; кетъринг, декорация, фото и видео услуги, водещи на събития и други.

 

Чл. 4 а Чрез Уебсайта Вие можете да се свържете с нас и да получите информация за рекламните услуги, които ние предлагаме, както и да поискате индивидуална оферта за реклама или публикуване на собствена обява, която е съобразена с конкретния клиент. Освен това чрез нашия сайт Вие може да изпратите директно запитване към съответните доставчици на услуги. От една страна ползването на сайта дава възможност на потребители/ползватели, доставчици, производители и търговци възможност да достигнат по пряк път до своите реални и потенциални клиенти, а от друга на голямата аудитория – бързо и лесно да открият онова, от което имат нужда.

 

Чл. 4 б Платформата предлага  и допълнителни платени форми за реклама като публикуване на Топ оферти, публикуване на статии  в блога към сайта или реклама чрез имейл маркетинг до таргетирана аудитория.

 

                 

РАЗДЕЛ II

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Чл. 6 Права и задължения на ДОСТАВЧИКА:

 1. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че (i) Уебсайтът ще отговаря на изискванията и на целите за които е създаден, (ii) свободният достъп до уебсайта ще бъде безпрепятствен, непрекъснат, навременен, сигурен и без грешки, (iii) резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Уебсайта ще бъдат точни и надеждни, (iv) Уебсайтът е осв ободен от вируси или други вредни компоненти или (v) при наличие на грешки в Уебсайта ние ще ги коригираме веднага след откриването им.
 2. ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка да публикува в Уебсайта всякаква информация и съдържание, под формата на текстове, изображения и графични елементи, новини, статии, публикации и др., както и по всяко време да променя, премахва и ограничава достъпа до тази информация;
 3. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предоставя на ползвателите и посетителите на Уебсайта коректна информацията относно дейността си;.
 4. ДОСТАВЧИКЪТима право да запазва данни и информация, разположени на сървъра на Уебсайта и да ги предоставя на съответните държавни органи, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността.
 5. За да обезпечи Уебсайта и услугите, които предоставя, ДОСТАВЧИКЪТси запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Общи условия;
 6. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира информация за потребителите чрез форми за контакт, формуляри, анкети и др . и да установява обратна връзка с потребителите с оглед подобряване на качеството на услугите, които предостав, да изпраща бюлетини и оферти. Участието на потребителите в тези дейности е доброволно.
 7. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да информира потребителите за данните, които събира от тях, чрез формите за контакт в Уебсайта, формуляри, анкети и др., както и за целите за които събира данните, сроковете за съхранение и др. Повече информация за задълженията на ДОСТАВЧИКА относно личните данни можете да намерите в нашата Политика за поверителност, както и в Политика за бисквитките.
 1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е било вреди, произтичащи от, във връзка с или свързани с достъп на ползвател/посетител и/или използването или невъзможността да се използва този уебсайт поради форсмажорни обстоятелства и всички материали, връзки до Уебсайта през други сайтове и/или връзките от него към други сайтове или неправилна и неточна информация съдържаща се в Уебсайта. Това е ограничаване на отговорността, което важи за всички вреди, включително преки и косвени, специални, случайни или последващи вреди (включително, но не само материални щети, загуба на ползване, загуба на данни, загуба на бизнес, икономически загуба или загуба на печалба), или други, доколкото е позволено от закона.
 2. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото по всяко време или от време на време да изменя, преобразува, подобрява Уебсайта и/или временно да прекратява достъпа до него (или част от него), без предупреждение или съгласие на потребителите, без това да се счита за неизпълнение.
 3. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, по своя преценка, да спре или да прекрати достъпа на потребителите до този уебсайт и да забрани всякакви настоящи и бъдещи използвания на този уебсайт (или част от него) за потребителите, ако не спазват която и да е точка от тези Общите условия. Същият има право да преустановява без предизвестие достъпа до профила, да премахва съдържанието му и да изтрие профила, в случай че същият е противоправен и е узнал или е бил уведомен от компетентен държавен орган за противоправния характер на информацията или дейността, както и при наличието на други сериозни основания като публикуването на материали, които биха навредили на имиджа на Платформата или на използващите услугите  й лица.
 4. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на Уебсайта.
 5. Право и задължение на ДОСТАВЧИКА е строго да спазва разпоредбите от Общите условия за ползване на този уебсайт.
 6. Договорите, които се сключват с потребители/ползватели и търговци, имащи профил в www.eventplus.bg и посетители на сайта, тоест други потребители/ползватели и търговци, са предмет на отделен договор помежду им, като „Ивент Плюс БГ“ ЕООД не е страна по този договор и не носи отговорност за неговото частично или пълно неизпълнение, забавено или лошо изпълнение, както и за евентуално настъпили вреди за някоя от страните или за трети лица по повод неговото изпълнение.

 

Чл. 7 Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

А/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен:

 1. Да не извършва злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на Платформата;
 2. Да не публикува, изпраща и предава каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, дискриминационно, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно, некоректно съдържание или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона;
 3. Като условие за ползване на този уебсайт, се съгласява да не използва този уебсайт за незаконни или забранени от тези условия и от закона цели и да отговаря изцяло за използването на Уебсайта.
 4. Се съгласява да не предава чрез този сайт незаконни, заплашителни, унизителни, опозоряващи, вулгарни, неприлични, непристойни, обидни, пораждащи омраза или други нежелателни материали от всякакъв вид, включително всякакви материали, които насърчават престъпно поведение или поведение, което ще доведе до наказателна, гражданска и административна отговорност, нарушаване на правата на личен живот на другите, нарушаване на правото на интелектуална собственост на ДОСТАВЧИКА и/или на трети лица или по друг начин нарушаващи права признати от национални и/или международни закони.
 5. Се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да е начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е информация и съдържание, данни или материали, разположени на Уебсайта, освен ако не е получил предварително съгласие от ДОСТАВЧИКА.
 6. Всяко съобщение, материал и публикация, които потребителят предава чрез този уебсайт или препраща към него в нарушение на тези Общи условия или извършва в нарушение на правата на трето лице, ще доведат до прекратяване на достъпа на Потребителя до този уебсайт. Споровете между Потребителя и един или повече други потребители/посетители на Уебсайта не ангажират по никакъв начин отговорността на ДОСТАВЧИКА.
 7. Потребителите се задължават да не използват този уебсайт по начин, който да възпрепятства нормалното му използване от други лица.
 8. Потребителят се задължава да използва всички подходящи средства, за да открива и отстранява всякакви вредни вируси или деструктивни програми от своите устройства, преди да изпраща материали и информация към този уебсайт.
 9. Потребителят се задължава да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички евентуално претърпени вреди, включително и не само за съдебни разноски, разходи за адвокатски възнаграждения и всякакви други разходи настъпили вследствие на извършени злоумишлени действия при използването на Уебсайта, които са нанесли щети на Уебсайта, както и в случаи на предявени искове от трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, данни или информация, разположена в Уебсайта и неговия сървър.

      Б/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ, приел тези Общи условия, има правото да използва уебсайта и информацията, достъпна на него, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Общи условия или злоумишлено действие от негова страна. Всеки Потребител има право да дава мнение, препоръка и предложение на ДОСТАВЧИКА на е-mail адреса посочен в Уебсайта с цел подобряване качеството на съдържанието, функциите и информацията в Уебсайта.

 

Раздел III

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

Чл. 8 /1/ Ние поемаме ангажимент да предприемем всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от Вас на Уебсайта. За повече информация за мерките, които предприемаме за защита на Вашите лични данни можете да намерите в нашата Политика за поверителност, която е публикувана в Уебсайта.

 

/2/ Ние си запазваме правото да разкриваме Вашата лична информация, за да спазим приложимите закони и законните искания на държавата или регулаторните органи.

/3/ С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласявате, че ние ще обработваме личните Ви данни съгласно нашата Политика за поверителност.

 

 

РАЗДЕЛ IV

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 9 /1/ Цялото съдържание на този уебсайт, включително изображения, дизайн, графики, текст, форматиране, звуци, снимки, изображения, софтуер и други материали и информация, както и подбора и подреждането в него (наричани общо „Съдържание“) представляват обекти на интелектуалната собственост правата върху които са защитени съгласно българското законодателство.

 

/2/ Всички елементи от съдържанието на Платформата, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на ДОСТАВЧИКА, а тези които са публикувани от ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯ са съответно негова собственост и същите могат да се ползват само за целите на Договора.

 

/3/ Всички права върху Съдържанието на Уебсайта са запазени. Забранено Ви е да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, изтегляте, възпроизвеждате, показвате, публикувате, предавате, използвате, създавате подобно или еднакво съдържание или по друг начин да използвате всяка част от съдържанието на Уебсайта във всяка форма или по какъвто и да е начин, без предварителното писмено разрешение на ДОСТАВЧИКА или на съответния притежател на права върху интелектуална собственост.

 

/4/ Забранява се копирането, имитирането или използването по друг начин, изцяло или частично на заглавната страница, персонализираните графики, икони на бутони и скриптове в сайта, без предварителното писмено разрешение на ДОСТАВЧИКА.

 

/5/ Ние позволяваме да разглеждате и изтегляте Съдържанието на Уебсайта само за Ваша лична, нетърговска употреба, при условие, че съхранявате за себе си всички записи за авторски права и други права, съдържащи се в оригиналното съдържание. Вие не можете да променяте или адаптирате съдържанието по какъвто и да е начин или да го използвате по друг начин за обществени или търговски цели.

 

РАЗДЕЛ V

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

Чл. 10 /1/ Връзките и препратките в този уебсайт се предоставят за Ваше удобство. Ако използвате тези връзки, ще напуснете нашия уебсайт. Ние не контролираме уебсайтове, собственост на трети страни. Вие се съгласявате, че ДОСТАВЧИКЪТ не е одобрил съдържанието на тези сайтове, стоките или услугите, предоставяни на или чрез тези външни уебсайтове. При свързването Ви си с такъв сайт, Вие трябва да се запознаете и да приемете неговите условия за ползване, както и това, че ние не носим отговорност за материали, създадени или публикувани в сайтовете на трети страни и ако ако използвате връзките към други сайтове, това е на Ваш собствен риск.

 

/2/ Ние не носим отговорност за съдържанието, законността, благопристойността или точността на информацията, както и за всички продукти и услуги, които се съдържат в уебсайтове на трети страни.

 

/3/ Информираме Ви, че други уебсайтове в интернет, включително сайтове на трети страни, свързани с този уебсайт, могат да съдържат материали или информация, които някои хора може да сметнат за обидни или неподходящи, или информацията, която можете да сметнете за неточна, невярна, подвеждаща или измамна, или информация, считана за клеветническа и нарушаваща по един или друг начин закона.

 

/4/ Ние Ви препоръчваме да прочетете Общите условия за ползване и Политиката за защита на личните данни на всички други уебсайтове, които посещавате.

 

РАЗДЕЛ VI

ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 11 /1/ Тези Общи условия могат да бъдат променяни от ДОСТАВЧИКА, по негова  преценка, по всяко време и без предизвестие. При извършване на промени в Общите

условия, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява потребителите чрез публикуването им в уебсайта.

 

/2/ Ние информираме посетителите/потребителите на Уебсайта за актуалното съдържание на общите условия като ги публикуваме в Уебсайта. Пълният текст на общите условия можете да намерите на адрес https://eventplus.bg/

 

/3/ Ако продължавате да посещавате Уебсайта, да имате достъп до него или да го използвате се счита, че приемате всички изменения и допълнения в Общите условия и се съгласявате безусловно да ги спазвате.

 

 

РАЗДЕЛ VII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 12 Договорите, които се сключват с ползватели, имащи профил в www.eventplus.bg и посетители на сайта, са предмет на отделен договор помежду им като „Ивент Плюс БГ“ ЕООД не е страна по този договор и не носи отговорност за неговото частично или пълно неизпълнение, забавено или лошо изпълнение, както и за евентуално настъпили вреди за някоя от страните или за трети лица по повод неговото изпълнение.

 

Чл. 13 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до пълната им недействителност.

 

Чл. 14 За неуредените в настоящите общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 15 Всички спорове между страните по тези Общи условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд по седалището на ДОСТАВЧИКА.

 

Настоящите общи условия влизат в сила на 1 юни 2020 г.